Przejdź do treści

Aktualne dofinansowania

10.14 Infrastruktura kształcenia zawodowego

Typy beneficjentów:
Administracja publiczna,
Organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
Instytucje nauki i edukacji,
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT),
Instytucje wspierające biznes,
Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie? Przebudowa, budowa, remont sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem wyposażenia oraz dostosowaniem infrastruktury do kształcenia włączającego uczniów.

Nabór dotyczy ZIT Subregionu Południowego

10.14 Infrastruktura kształcenia zawodowego

Typy beneficjentów:
Administracja publiczna,
Organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
Instytucje nauki i edukacji,
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT),
Instytucje wspierające biznes,
Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie? Przebudowa, budowa, remont sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem wyposażenia oraz dostosowaniem infrastruktury do kształcenia włączającego uczniów.

Nabór dotyczy ZIT Subregionu Zachodniego

Działanie 6.6 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego ZITy regionalne

Wniosek o dofinansowanie projektów powinien zostać złożony przez wnioskodawcę oraz partnerów należących do jednej z poniższych grup:
jednostki samorządu terytorialnego;
osoby fizyczne;
osoby prawne;
organizacje pozarządowe;
przedsiębiorstwa;
będące organami prowadzącymi szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe lub ustawiczne.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?
Budowa, przebudowa, remont, wyposażenie obiektów ukierunkowane m.in. na tworzenie i rozwój warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego w branżach zgodnych z potrzebami rynku pracy.

6.5 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego BydOF-IP

Wniosek o dofinansowanie projektów powinien zostać złożony przez wnioskodawcę oraz partnerów należących do jednej z poniższych grup:
jednostki samorządu terytorialnego;
osoby fizyczne;
osoby prawne;
organizacje pozarządowe;
przedsiębiorstwa;
będące organami prowadzącymi szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe lub ustawiczne.

Agnieszka Ciszewska

Jak pozyskać środki na uruchomienie laboratorium logistycznego?

Screenshot_218

Branżowe centrum umiejętności

Dostępna edukacja to standard, jaki spełniać chce coraz więcej uczelni.
Z myślą o tych podmiotach Fundusze Europejskie  dofinansują projekty, które stworzą osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość skorzystania z oferty szkolnictwa wyższego.
Nabór adresowany do uczelni trwa do 22 lutego 2024 r.
Do rozdysponowania w konkursie jest 200 mln zł. Szczegóły konkursu
Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Branżowe Centra Umiejętności (BCU)

Przedmiotem konkursu jest utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności, w wybranych dziedzinach zawodowych, które będzie realizowane poprzez:       

  • działania inwestycje takie jak: budowa nowej infrastruktury BCU, rozbudowa, przebudowa lub adaptacja istniejącej infrastruktury na potrzeby BCU      
  • zakup wyposażenia rozumianego w szczególności jako: maszyny, sprzęt, urządzenia techniczne i materiały eksploatacyjne w zakresie związanym z funkcjonowaniem centrów.    
  • funkcjonowanie BCU rozumianego jako prowadzenie działań edukacyjnych, szkoleniowych, integrujących edukację z biznesem oraz wspierających współpracę szkół i uczelni z pracodawcami, a także działań innowacyjnych, rozwojowych, doradczych i promocyjnych.

O wsparcie może ubiegać się:

– Organizacja branżowa o ogólnopolskim zasięgu działania.
– Organ prowadzący szkołę realizującą kształcenie zawodowe lub Centrum Kształcenia Zawodowego.

Nabór trwa od 29 stycznia 2024 r. do 29 marca 2024 r.

Budżet konkursu: co najmniej 48 mln zł, przy czym łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie utworzenia i wsparcia funkcjonowania 120 BCU wynosi: 1 429  mln zł.

Więcej informacji na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Nabór jest prowadzony z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

W ramach działania udzielane jest kompleksowe wsparcie projektów obejmujących następujące moduły: B+R, wdrożenie innowacji, infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizacja, kompetencje. 

W przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować co najmniej jeden z modułów: B+R lub wdrożenie innowacji

W przypadku dużych przedsiębiorców projekt musi obejmować co najmniej moduł B+R. Pozostałe moduły mają charakter fakultatywny. 

W ramach działania mogą być współfinansowane B+R, wybrane do wsparcia w oparciu o przepisy dla perspektywy 2014-2020, których pełna realizacja rzeczowa i finansowa nie zakończy się do 31 grudnia 2023 r. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r., jeżeli w takich projektach jest możliwe zidentyfikowanie dwóch faz przyporządkowanych do dwóch perspektyw finansowych, to możliwe jest udzielenie wsparcia na realizację drugiej fazy projektu ze środków perspektywy 2021-2027.

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

to program będący następcą Programu Inteligentny Rozwój wspierający przedsiębiorców w obszarze szeroko rozumianych innowacji. Program składa się z czterech priorytetów:
FENG.01 Wsparcie dla przedsiębiorców
FENG.02 Środowisko sprzyjające innowacjom
FENG.03 Zazielenienie przedsiębiorstw
FENG.04 Pomoc techniczna
W ramach priorytetu FENG.01 przewidziano działanie FENG.01.01 Ścieżka SMART.

Ze wsparcia mogą korzystać:
1. mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa oraz konsorcja tych podmiotów, które aplikują do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), 

2. duże przedsiębiorstwa, konsorcja dużych przedsiębiorstw, a także konsorcja przedsiębiorstw MŚP z innymi niż MŚP oraz przedsiębiorstw (innych niż MŚP oraz MŚP) z organizacjami badawczymi lub organizacjami pozarządowymi, które aplikują do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). 

Wiemy jak pozyskać dofinansowanie

Napisz do nas jeśli jesteś zainteresowany pomocą w pozyskaniu dofinasowania.
Stowarzyszenie dzieli się wiedzą o aktualnych programach pomocowych dla szkół, uczelni i nauczycieli.