Przejdź do treści

Administratorem danych jest Stowarzyszenie Logistyków Polskich z siedzibą w  Opolu, ul. Stanisława Mikołajczyka 16, kod pocztowy: 45-271, nr KRS: 0000444240,  dalej jako: Stowarzyszenie. 

Państwa dane osobowe są przetwarzane ponieważ: 

  • są wykorzystywane dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Stowarzyszenia w postaci realizacji umowy zawartej z osobą  prawną lub jednostką organizacyjną, której są Państwo pracownikiem,  współpracownikiem, pełnomocnikiem, reprezentantem lub  przedstawicielem, w tym dla celów archiwizacyjnych oraz w postaci obrony  przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń,  a także w celu prezentacji usług, produktów i oferty Stowarzyszenia oraz  podtrzymywania relacji [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]. 
  • są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze np. dla celów rachunkowych i podatkowych [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO]. 

Jeżeli nie podali Państwo swoich danych osobowych osobiście Stowarzyszeniu, to  uzyskało ono je od podmiotu, który zawarł ze Stowarzyszeniem umowę o  partnerstwie i wskazał Państwa jako osobę kontaktową na potrzeby realizacji tej  umowy. 

W związku z ww. celami Stowarzyszenie przetwarza Państwa następujące dane  osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, nazwa, siedziba i rodzaj  podmiotu, z którym Stowarzyszenie zawarło umowę o partnerstwie i który wskazał  Państwa jako osobę kontaktową na potrzeby realizacji tej umowy. 

Stowarzyszenie powierza wykonywanie niektórych usług swoim usługodawcom  (odbiorcom danych). Z tego względu może nastąpić ujawnienie odbiorcom  Państwa danych osobowych w niezbędnym dla danej usługi zakresie. Dotyczy to 

podmiotów świadczących na rzecz Stowarzyszenia usługi pocztowe, kurierskie,  informatyczne, hostingowe, lub księgowe. 

Okres przechowywania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu  przetwarzania. Państwa dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją  umowy będą przechowywane przez okres obowiązywania (realizacji) umowy ze  Stowarzyszeniem, a także do upływu okresu przedawnienia wszelkich roszczeń  wynikających z tej umowy lub wygaśnięcia obowiązku ich przetwarzania  wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności  dla celów podatkowych oraz księgowych). 

Posiadają Państwo prawo do żądania od Stowarzyszenia dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w przypadku danych przetwarzanych  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także o prawo do przenoszenia danych.  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.